c浪是什么样子,c浪如何看

 c浪是什么样子,c浪如何看

 回答问题之前,我们不妨先走进艾略特波段理论:
 波浪理论认为一个完整的股票市场运动周期由八浪构成:一个完整上升五浪和调整三浪ABC组成 。
 与主运动方向上的波浪或则说奇数浪是由更小级别的五个波浪构成的,如下图中的浪1和A,而调整浪或则与主运动方向相反的偶数浪,是由三个更小级别的波浪构成,如下图中浪2与B。
c浪


 通常来说,浪3比浪1高,而浪5比浪3高,同理,浪4回调不会达到浪2水平,浪2调整幅度也很少超过浪1的涨幅,浪4的调整幅度很少超过浪3的涨幅。这样就可以推断出,从走势来看一轮完整的五浪上升运动通常是倾斜向上发展的。
 当一个完整股市的八波运动构成一个周期(五升三跌)后,这个周期便又成为另一个更大等级的股市周期中的一部分,就比如60分钟波动图是日波动图的一个周期而已,日波动图是周线图一个周期而已。
       股市c浪如何看
 股市C浪是调整三浪中最后阶段,指数点位必须创新低,是最为惨烈,投资者情绪最为恐慌阶段,市场一般由放量大跌再到缩量调整阶段。
 c浪是最后一浪也是杀跌力度最凶恨的一浪,是主力打压股价吸筹的一浪,也是聪明投资者建仓的最佳时机,用我自己理解来讲就是a浪破坏上涨趋势确认下跌趋势,b浪反弹诱多趋势,c浪大杀四方建仓机会!
 波浪理论的四个基本特点:
 1、股价指数的上升和下跌将会交替进行。
 2、推动浪和调整浪是价格波动两个最基本型态,而推动浪(即与大市走向一致的波浪)可以再分割成五个小浪,一般用第1浪、第2浪、第3浪、第4浪、第5浪来表示,调整浪也可以划分成三个小浪,通常用A浪、B浪、C浪表示。
 3、在上述八个波浪(五上三落)完毕之后,一个循环即告完成,走势将进入下一个八波浪循环。
 4、时间的长短不会改变波浪的形态,因为市场仍会依照其基本型态发展。波浪可以拉长,也可以缩细,但其基本型态永恒不变。

文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。